Čistírny odpadních vod a kanalizace

Čistírna odpadních vod je zařízení, ve kterém dochází k čištění odpadních vod. Čistírny bývají budovány v blízkosti různých provozů, kde slouží k čištění průmyslových vod a odpadních vod ze zemědělské výroby. Dále bývají u měst a obcí, kde čistí vody komunální a smíšené, tedy komunální s průmyslovými.

Společnost funguje jako dodavatel celých stavebních celků, ale také provádí sanace, rekonstrukce, přístavby, rozšíření a intenzifikace stávajících provozů.

WATENVI CZ a.s. - Čistírny odpadních vod a kanalizace

Specifickou nabídkou je výroba, dodávka a montáž technologických zařízení pro jednotlivé procesy čištění odpadních vod, zahrnující:

 • neutralizační stanice,
 • hygienizace kalu,
 • vápenné hospodářství,
 • sedimentační nádrže (DN, UN, ZN, aj.),
 • shrabovací zařízení,
 • lapáky písku, štěrku,
 • sila na kal, vápno apod.,
 • zařízení pro dopravu a dávkování vápna,
 • filtrační stanice, čerpadla,
 • potrubní rozvody,
 • další strojní vybavení pro ČOV a ÚV dle přání zákazníka,
 • revitalizaci vodních toků
 • výstavbu a rekonstrukci suchých ochranných hrází (poldrů)
 • výstavbu a rekonstrukci malých vodních nádrží
 • odbahnění rybníků, rekonstrukci výpustných zařízení a bezpečnostních přelivů
 • protipovodňová opatření v krajině
 • kompletní řešení vodního režimu půdy
 • prvky protierozní ochrany zemědělských pozemků a lesních kultur
 • sanaci sesuvů půdy